ХхюнчӀа

Хаварду Википедия
ХхюнчӀа
Coturnix coturnix

ХхюнчӀа (латӀин Coturnix coturnix ) — Phasianidae кулпат чӀириссар лелуххир.кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӀадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӀайла дува ва щаллу дува макьала.