ХхюнчӀа

Хаварду Википедия
ХхюнчӀа
Coturnix coturnix

ХхюнчӀа (латӀин Coturnix coturnix ) — Phasianidae кулпат чӀириссар лелуххир.кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӏадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӏайла дува ва щаллу дува макьала.