Перейти к содержанию

ХӀаж

Хаварду Википедия
ХӀаж

ХӀаж (аьрабнал маз احج‎ ‎), бурж бушиву ккаккан дурсса чӀумал цала оьрмулий цалагу Маккалийн гьан (духьурча цӀуллушиву ва каши, ххуллурдугу нигьачӀийсса бакъахьурча).

ХӀаж бан лагаву фаризари (буржри) гьарца бусурманчувнал биттур бан аьркинсса цала оьрмулий, цал бухьурчагу.[1]

ХӀажлил эхӀрам дахӀаврил чӀуннугу шаввал зуруй, зуль-кьаъдалий, зульхӀижжалул ацӀвагу гьантлийри. Мунияр хьхьичӀ, махъ бахӀингу къабучӀиссар. Оьмрарив та бахӀирчагу бучӀиссар. My дахӀайсса кӀанттурдугу Мадиналия най ухьурча, Зул хӀулайфат тӀисса кӀанттаяту дахӀинссар. Тугьаматул юмналуя наниманал лам-лам тӀисса кӀаная дахӀинссар. Шамлия, Мисрилия, Магърибрая наниманал хӀажфат тӀисса кӀанттаяту дахӀинссар.

МухӀаммад Идавсил увкуну бур: «Цума най урив хӀажлин, оьккисса махъругу къатӀий, бунагьругу къабуллай, му марцӀ хьунтӀиссар бунагьирттая дахьа Дунияллин увксса куна».[2]

Примечания[дакьин дан | аьдад дакьин дан]

  1. Ассалам / Бусурманнал РувхӀанийсса Кказит
  2. Ассалам / Бусурманнал РувхӀанийсса Кказиткьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӏадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӏайла дува ва щаллу дува макьала.