Щунудагъ-2009

Хаварду Википедия

Щунудагъ-2009 - Июль зурул 9-11-нний Хъювхъиял шяраву хьунни ххюйлчинмур балайрдал фестиваль «Щунудагъ-2009» Гьашинусса фестиваль хъанахъиссар юбилейныйсса.

ХьхьичIва баян бувсса куццуй, гьашинусса фестивальданий, так оьрчIалмур конкурсраву личIаннин, гьуртту хьунсса ихтияр дуссия Дагъусттаннал цинявппагу миллатирттал вакилтурахь. Муния баян бувну буссия республикалул цинявппагу миллатирттал кказитирттайн. Амма фестивальданий гьуртту хьунсса аьрзарду чIявуми яруссаннал миллатрал вакилтурал бия. Миннал цалва миллатрал кказит ххуйну буккайхьунссар ягу халкьуннал балайрду цалва ххуйну учайшиврий дакI кьянкьану бухьунссия, цанчирча ряхвагу аьрза халкьунналмур балайлул номинациялуву гьуртту хьунсса бия. Ттизаманнулмур балайлул номинациялуву ца аьрза лазгиричунал бия, цагу – ссурхIиричунал. Халкьуннал инструментирттай макьанну руцаврил номинациялувугу ца аьрза яручунал бия, ца – лазгиричунал. Амма бувкIун бия так яруссаннал миллатрал вакилтал, мигу бачIи. Бюхъай дуниял дарщу-дарккуну духьувкун, дарусса чIумалгума гьан-бучIан захIматсса зунттал ххуллурдая нигьабувсун бикIангу.

Бахшишру[дакьин дан | аьдад дакьин дан]

ОьрчIал конкурсраву халкьунналмур номинациялуву:

цалчинмур премия (ноутбук) дуллунни Рахманов Бахтиярдун (ш. МахIачкъала);
кIилчинмур премия ( телефон «Нокиа») – ЦIаххаева Лауран (ш. Хъунайми);
шамилчинмур премия (телефон «Нокиа») – Раджабов Аьвдуссамадлун (ш. КIувур).

Хъювхъиял шяраватусса Оьмаева ХIаписатлун фестивальданул сакиншиннарал комитетрал чулуха дуллунни телефон «Нокиа» ва хасъсса бахшиш «Дагестан без сирот» фондрал чулуха.

Ттизаманнул балайлул номинациялуву:

цалчинмур премия - дурагу къадуллунни;
кIилчинмур премия ( тел. «Нокиа») – Далиева Каринан (ш. Ккул);
шамилчинмур премия (тел. Нокиа) – Мусиева Аьйшатлул (ш. КIундими, цуппамур Москавлив ялапар хъанахъисса).

«Дагестан без сирот» фондрал чулухасса хасъсса премия дуллунни фестивальданул яла чIивимур гьурттучи Хъусращиял шяраватусса Ибрагьимова Зареман.

Конкурсраву акъа балай тIий ивкIсса ЦIуссалакрал райондалиясса Каммаев МахIаммадлун дуллунни фестивальданул сакиншиннарал комитетрал чулухасса хасъсса премия.

«Гильдия дизайнеров РД» организациялул чулуха хасъсса премия (сахIналий лаххайсса костюм ласунсса сертификат) дуллунни яла артистичнаймур балайчи БахIарчиева Самиран (ш. МахIачкъала).

КъавтIаврил номинациялуву:

цалчинмур премия (20 азарда къ.) дуллунни «Гуниб» ансамбльданун;
кIилчинмур премия 15 азарда къ.) – «Вихьли душ» ансамбльданун;
шамилчинмур премия – дурагу къадуллунни.

Халкьуннал инструментирттай макьанну руцаврил номинациялуву:

цалчинмур премия (20 азарда къ.) дуллунни ХIасанов МахIаммадлун (ш. Гъумучи);
кIилчинмур премия (15 азарда къ.) – ХIусайнаев Амретлун (ш. Хъусращи);
шамилчинмур премия (10 азарда къ.) ва «Дагестан без сирот» фондрал чулухасса хасъсса бахшиш – Бакриева ПатIиман (ш. 1-мур ЦIувкIул).

МахIачкъала шагьрулул администрациялул бакIчи Саэд Амировлул чулухасса премия (5000 къ.) дуллунни Ккуллал шяраватусса Кьурбанов Сиражуттиннун.

Халкьуннал балайлул номинациялуву:

цалчинмур премия (30 азарда къ.) дуллунни Каптарова ПатIиматлун;
кIилчинмур премия (20 азарда къ.) – Абакаров АхIмадлун ;
шамилчинмур премия (10 азарда къ.) – Шяъванова Ххадижатлун.

МахIачкъала шагьрулул администрациялул бакIчи Саэд Амировлул чулухасса премия (5000 къ.) дуллунни Бархъаллал шяраватусса МахIмудова Тазариятлун.

Ттизаманнул балайлул номинациялуву:

цалчинмур премия (20 азарда къ.) дуллунни Мусиева Зумрудлун (ш. Ккул);
кIилчинмур премия ( ацI-ацIазарда къ.) – Ибрагьимова Шамсиятлун (ш. Гъумучи) ва Амираьлиев Аьлиллун (ш. Вихьул);
шамилчинмур премия (10 азарда къ.) – Адамова Зугьран (ш. Къян).

МахIачкъала шагьрулул администрациялул бакIчи Саэд Амировлул чулухасса премия (5000 къ.) дуллунни Даниял Шабановлун. [1]

Примечания[дакьин дан | аьдад дакьин дан]

  1. https://web.archive.org/web/20131029193827/http://ilchi.etnosmi.ru/one_stat.php?id=3419