КӀундими

Хаварду Википедия
(ТӀайла дуккан «КIундими»)
Перейти к навигации Перейти к поиску
Сельсовет
Кундынский

Шахува
Харазма

Жул щар бяртая укунссар
Жул щар сунату укунссар
Ва кӀанттуйн учайссар "гилубяр"

КӀундими (оьрус Кунды) — …

КӀундиннал шяравалу, хьхьичӀавасса халкьуннал мухъурттийн бувну лярхъуну дур, Ссибир бувну гьан бувсса халкь цачӀун хьуну мащив дурну тӀий. Шяравалу щаллу хъанахъисса ппурттуву диркӀун дур шанна мащи. Шинну ларгун махъ халкь чӀяву хъанай аьрщи диял къахъанай тӀий хъун хъанай дайдирхьуну дур. 1998 шинал КӀундиннал шяраву 360 къатта бивкӀун бур. Махъсса 6-7 шинал дяниву шяравалу цӀу дуклай, хъун хъанай дур.

Шяравалу дирхьуну дур шанма зунттул дяниву. ХьхьичӀава чӀирисса щарнил лагма бивкӀун бур вацӀри, амма мичча личӀи-личӀисса жанаварт буклай буну тӀий ми бакъа бувну бури.

КӀундиннал шяраву дуссар личӀи-личӀисса тяхъашивуртту. Гьарица шинал дувайссар хъарас щаврил байрам инттухуннай. Му нийн учайссар "ХЪурдиккава"

Чил[дакьин дан | аьдад дакьин дан]кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.