Лакрал щархъурду

Хаварду Википедия
Перейти к навигации Перейти к поиску
Гъумучи
КӀундими

Лакрал щархъурду

Лакку билаят Дагъустаннай — 3 районналия хlасул хьуну буссар. Лакрал ва Ккуллал районну — ччянира лакку билаятрай бивкlссар. ЦӀусса лакрал район — му Аухуллал (Мичухъал) аьрщарайн 1944 шинал лак бизан бувну махъ хьусса районни.

ЦӀана Мах1ачкъалалия арх бакъа буссар Ц1усса мина дуллай лакран Аухуллал аьрщарая бизаншиврул.

Лакрал райондалул щархъурду:

Ккуллал райондалул щархъурду.

Ахъушиял райондалийсса лакрал шаравалтту

Чарадинский районалий дуссар Шалиб тӀисса лакрал шяравалу

Лакрал райондали Халакки тӀисса шаравалу бизан бувссар Новолакрайн

Цинярдагу лакрал щархъурду 70 лирчусса дуссар. Амма хъинну чӀявусса Лак бур Анжилив, Каспийскалий, Щурагь, Москавлив ялапар хъанай.


кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.