Лакрал кIану

Хаварду Википедия
Лакрал кIану
Лакрал кIану
Гъумучи

Лакрал кIану

ХIакьину жу чансса бусанну Лакку билаятрая. Лакку билаят зунттал кIанур. Лакку кIану зунттал билаятри.

Лакку билаят учайссар Лакку кIанттайн. Лакку кIану учайссар Лакку билаятрайн. Лакку билаятрай яхъанай буссар лак. Лакку кIанай лак буссар яхъанай. Лак гъалгъа тIун бикIайссар лакку мазрай. Лакран лакку маз бакъасса, кIулссар оьрус мазгу. Лакран оьрус мазрайгу гъалгъа тIун кIулссар. Лакку мазрай гъалгъа тIун къакIулссагу буссар лак. Лакку маз къакIулну, оьрус маз кIулссагу буссар лак. Лакку маз къакIулсса лак лакку маз лахьхьин ччай бикIайссар.

Лакку билаят – жула ватанни, жула улчари, Буттал кIанури.[1]

Ахъулссаннул мурхьру[дакьин дан | аьдад дакьин дан]

Буссар мурхьру ахъулсса шайссагу къашайссагу. Ахъулсса шайми мурхьирдайн ахъулссаннул мурхьру учайссар. Вай мурхьирдаву буссар Лакку кIанай ххяххайссагу, къаххяххайссагу. Лакку кIанай къаххяххайминнувун багьайссар бигьлил, пуннукьул, сунуврал, чассагул, жунаврал, шяъванъутлил, зайтундалул, инжирданул. Гьиндусттан гьивхьхьул мурхьру Лакку кIанай къаххяххайссар. Ккурмуз, кякан, цIулит, шай, щахлу – вай Лаккуйгу шайсса ахъулссар.

Примечания[дакьин дан | аьдад дакьин дан]

  1. Сулейман Мусаев, ЛАККУ ДУНИЯЛ (ниттил мазрал лу)