Лакрал кӀану

Хаварду Википедия
(ТӀайла дуккан «Лакрал кIану»)
Лакрал кӀану
Лакрал кӀану
Гъумучи

Лакрал кӀану

ХӀакьину жу чансса бусанну Лакку билаятрая. Лакку билаят зунттал кӀанур. Лакку кӀану зунттал билаятри.

Лакку билаят учайссар Лакку кӀанттайн. Лакку кӀану учайссар Лакку билаятрайн. Лакку билаятрай яхъанай буссар лак. Лакку кӀанай лак буссар яхъанай. Лак гъалгъа тӀун бикӀайссар лакку мазрай. Лакран лакку маз бакъасса, кӀулссар оьрус мазгу. Лакран оьрус мазрайгу гъалгъа тӀун кӀулссар. Лакку мазрай гъалгъа тӀун къакӀулссагу буссар лак. Лакку маз къакӀулну, оьрус маз кӀулссагу буссар лак. Лакку маз къакӀулсса лак лакку маз лахьхьин ччай бикӀайссар.

Лакку билаят – жула ватанни, жула улчари, Буттал кӀанури.[1]

Ахъулссаннул мурхьру[дакьин дан | аьдад дакьин дан]

Буссар мурхьру ахъулсса шайссагу къашайссагу. Ахъулсса шайми мурхьирдайн ахъулссаннул мурхьру учайссар. Вай мурхьирдаву буссар Лакку кӀанай ххяххайссагу, къаххяххайссагу. Лакку кӀанай къаххяххайминнувун багьайссар бигьлил, пуннукьул, сунуврал, чассагул, жунаврал, шяъванъутлил, зайтундалул, инжирданул. Гьиндусттан гьивхьхьул мурхьру Лакку кӀанай къаххяххайссар. Ккурмуз, кякан, цӀулит, шай, щахлу – вай Лаккуйгу шайсса ахъулссар.

Примечания[дакьин дан | аьдад дакьин дан]

  1. Сулейман Мусаев, ЛАККУ ДУНИЯЛ (ниттил мазрал лу)