Перейти к содержанию

МухӀаррам барз

Хаварду Википедия

МухӀаррам барз (аьрабнал маз محرم)

Мунил хьхьичӀра-хьхьичӀсса кьини шин дайдихьулул кьинири. МухӀаррам барзгу занначӀа ххирраса барзри. АцӀния кӀивагу зурул хьхьичӀва хьичӀмургу ди. [1]

Хъун аву Аллагьнан, жуй цӀими бивхьусса. КӀанал бувцуну най буру жува ххирасса зурдардийн, ххирасса кьинирдайн, хьун баншиврул Цала ЦӀаний буллалимур ва хъун хьуншиврул Цува. [2]

мухӏаррамсафаррабиоьл-аввалрабиоь-ссаниджумадул-уладжумадул-ахирраджабшаъбанрамазаншаввалзулкьаъдазуль-хӏижжа

Примечания[дакьин дан | аьдад дакьин дан]

  1. Ассалам / Бусурманнал Рувхӏанийсса Кказит (2008 11)
  2. Ассалам / Бусурманнал Рувхӏанийсса Кказит (2008 12)кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӏадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӏайла дува ва щаллу дува макьала.