Зуль-хӏижжа

Хаварду Википедия

Зуль-хӏижжа (аьрабнал маз ذو الحجة)

Зуль-хӏижжа зуруй дуссар яла хъунмур бусурманнал байрам – Эд-аль Аьдхӏа (Кьурбан байрам). Кьурбан-байрам дагьайссар 10-чинмур кьинилин Зуль-хӏижжа зурул. Ва зуруй бусурмантал лагайссар хӏажлин – биттур дан Исламрал агьамсса тӏалавшинна – Исламрал ца ттарцӏ, ва зуруву дуссар ялагу ца ххирасса кьини – Аьрафат кьини. Зуль-хӏижжа зурул 9 чинмур кьини хӏажлин лавгмий бацӏайссар Аьрафат зунттуй. Аьрафат – кьини хъинну хъинссар бувккуну азарилла сура «Ихлас» (Кьулгьу) байбивхьуну «Бисмиллагьи ррахӏмани ррахӏим» тӏисса мукъурттия. Аьрафат – кьини дугьайссар зума (хӏажлий лавгминнал му кьини зума къадугьайссар).[1]

мухӏаррамсафаррабиоьл-аввалрабиоь-ссаниджумадул-уладжумадул-ахирраджабшаъбанрамазаншаввалзулкьаъдазуль-хӏижжа

Примечания[дакьин дан | аьдад дакьин дан]

  1. Ассалам / Бусурманнал Рувхӏанийсса Кказит