Перейти к содержанию

Зуль-хӀижжа

Хаварду Википедия

Зуль-хӀижжа (аьрабнал маз ذو الحجة)

Зуль-хӀижжа зуруй дуссар яла хъунмур бусурманнал байрам – Эд-аль АьдхӀа (Кьурбан байрам). Кьурбан-байрам дагьайссар 10-чинмур кьинилин Зуль-хӀижжа зурул. Ва зуруй бусурмантал лагайссар хӀажлин – биттур дан Исламрал агьамсса тӀалавшинна – Исламрал ца ттарцӀ, ва зуруву дуссар ялагу ца ххирасса кьини – Аьрафат кьини. Зуль-хӀижжа зурул 9 чинмур кьини хӀажлин лавгмий бацӀайссар Аьрафат зунттуй. Аьрафат – кьини хъинну хъинссар бувккуну азарилла сура «Ихлас» (Кьулгьу) байбивхьуну «Бисмиллагьи ррахӀмани ррахӀим» тӀисса мукъурттия. Аьрафат – кьини дугьайссар зума (хӀажлий лавгминнал му кьини зума къадугьайссар).[1]

мухӏаррамсафаррабиоьл-аввалрабиоь-ссаниджумадул-уладжумадул-ахирраджабшаъбанрамазаншаввалзулкьаъдазуль-хӏижжа

Примечания[дакьин дан | аьдад дакьин дан]

  1. Ассалам / Бусурманнал РувхӀанийсса Кказит