Раджаб барз

Хаварду Википедия

Раджаб барз (аьрабнал маз رجب)

Раджаб барз хъинну ххирасса, хъунмасса даража бусса барзри. Рамазан зурул хъи- рив, мунияр ххирасса барз бакъассар. Аьфву (ялтту учIайсса), рахIму байсса, Аллагь ялтту учIайсса барзри. Мунил аввалданийгу (байбихьулий), дянивгу, ахирданийгу Аллагьу Тааьла халкьуннах урувгун, цинявннал аьфву байссар. Шаъбан зурул ацIния мукьунния ацIния ххюннийнсса хьхьунийн Бараатрал хьхьу учайссар.

Раджаб зурул гьарца хьхьуну, ми малаиктал цачIун хьуну, МухIаммад Идавсил умматирттал аьпа ба тIий дуаьрду дуллан бикIайссар. ХIатта, ца ракат чаклил дарча азарда дурссаксса чири буссар, ца шагьи цадакьалун булурча, азарва буллуссаксса чири буссар. Ца кьини зума дугьарча, азарда кьини дургьуссаксса чири буссар. Щалва барз бугьарчарив, маша Аллагь, мунал даража хъинну хъунмассар. Му зуруй зума дугьлай ивкIсса адиминан гьаттал аьзав дакъассар, гьаттаву цувалу къаитайссар. My Раджаб зурул хIурмат бурувччуну, му хъун бувма, кьиямасса кьинигу Аллагьнал азарда даражарал хъун айссар. My зуруй гьарца баргълагаврищал мукьцIалилла учирча «Ля хIавла ва ла кьуввата илла биллягьиль аьлиййл аьзим» хъинссар. [1]

мухӏаррамсафаррабиоьл-аввалрабиоь-ссаниджумадул-уладжумадул-ахирраджабшаъбанрамазаншаввалзулкьаъдазуль-хӏижжа

Примечания[дакьин дан | аьдад дакьин дан]

  1. Ассалам / Бусурманнал РувхIанийсса Кказит