Перейти к содержанию

Шаъбан барз

Хаварду Википедия

Шаъбан барз (аьрабнал маз شعبان)

Шаъбан зуруй буллалисса ххуймур чIяву шайссар арулцIалилла ва бахчу бакъа гьаз шайссар ссавруннайн. МухIаммадлул зума дугьайсса диркIун дур щалва Шаъбан зуруй. Щалва зуруй зума дугьан къабюхълахъиманан бучIиссар шанна зума дугьан зурул байбихьулий, ялагу шанна зума дугьан зурул дянив - 13, 14, 15 - гьантрай ва шанна зума дугьан зурул ахирданий.[1]

мухӏаррамсафаррабиоьл-аввалрабиоь-ссаниджумадул-уладжумадул-ахирраджабшаъбанрамазаншаввалзулкьаъдазуль-хӏижжа

Примечания[дакьин дан | аьдад дакьин дан]

  1. Ассалам / Бусурманнал РувхIанийсса Кказит