Бусурманнал календарь

Хаварду Википедия
Перейти к навигации Перейти к поиску

Бусурманнал календарь байбивхьуссар Мухӏаммад Идавс Маккалия Ясриблив ивзсса чӏумуя шинмай (гьижра). Муния махъ Яcрибран цӏагу Мадина дирзссар (Идавсил Шагьру). Му гьижра бувссар 622-ку шинал. Бусурманнал календарьданул гьануну лавсъссар 12 барз бусса зурул шин. Му календарьданийсса ца зуруву бикӏайссар 29 гьантта, 12 ссят ва 44 минут. Бусурманнал шинаву бикӏайссар 354 ягу 355 гьантта. Бусурманнал календарьданийн бувну цӏусса кьини дайдишайссар хьхьурай, маркӏачан чаклил чӏун дуркӏукун. [1]

Бусурманнал барзру (ягу зурдардил):

мухӏаррам
сафар
рабиоьл-аввал
рабиоь-ссани
джумадул-ула
джумадул-ахир
раджаб
шаъбан
рамазан
шаввал
зулкьаъда
зуль-хӏижжа

Примечания[дакьин дан | аьдад дакьин дан]

  1. Ассалам / Бусурманнал РувхIанийсса Кказит