Перейти к содержанию

Бусурманнал календарь

Хаварду Википедия

Бусурманнал календарь байбивхьуссар Мухӏаммад Идавс Маккалия Ясриблив ивзсса чӏумуя шинмай (гьижра). Муния махъ Яcрибран цӏагу Мадина дирзссар (Идавсил Шагьру). Му гьижра бувссар 622-ку шинал. Бусурманнал календарьданул гьануну лавсъссар 12 барз бусса зурул шин. Му календарьданийсса ца зуруву бикӏайссар 29 гьантта, 12 ссят ва 44 минут. Бусурманнал шинаву бикӏайссар 354 ягу 355 гьантта. Бусурманнал календарьданийн бувну цӏусса кьини дайдишайссар хьхьурай, маркӏачан чаклил чӏун дуркӏукун. [1]

Бусурманнал календарь
Изображение
Викисклад Медиафайлы на Викискладе

Бусурманнал барзру (ягу зурдардил):

мухӏаррамсафаррабиоьл-аввалрабиоь-ссаниджумадул-уладжумадул-ахирраджабшаъбанрамазаншаввалзулкьаъдазуль-хӏижжа
  1. Ассалам / Бусурманнал РувхIанийсса Кказит